Najważniejszy cel

Najważniejszy cel

Stawiamy sobie za priorytet stworzenie dzieciom warunków do rozwoju.

Podstawowym celem działania Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich jest tworzenie właściwych dla wszechstronnego rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych i bytowych, przy równoczesnym uwzględnieniu:

  • dobra dziecka i poszanowania jego praw,
  • zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i przywrócenia równowagi emocjonalnej,
  • utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej,
  • podejmowania działań mających na celu powrót dziecka do rodziny własnej,
  • zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • potrzeby wyrównywania deficytów rozwojowych,
  • przygotowania do samodzielnego życia.


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/553-najwazniejszy-cel