O nas

Domyślna grafika

POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KĄTACH WROCŁAWSKICH

W budynkach, w których już ponad 120 lat temu istniał sierociniec, z dniem 1 stycznia 2018 r. utworzone zostało Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. PCUS jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego i zapewnia wspólną obsługę dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, a docelowo również dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. PCUS realizuje zadania z zakresu obsługi specjalistycznej, administracyjnej, prawnej, organizacyjnej, kadrowej, informatycznej, finansowej, z zakresu rachunkowości oraz ochrony danych osobowych, zajmuje się również prowadzeniem remontów, bieżącym utrzymaniem obiektów oraz ich niezbędnym wyposażeniem.

W chwili obecnej, w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnionych jest siedem miejsc w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Interwencyjnego. W każdej z dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego przebywać może nie więcej niż czternaścioro wychowanków. Mało liczne grupy mają sprzyjać tworzeniu rodzinnej atmosfery oraz budowaniu więzi.

Najważniejszy cel, jaki przed sobą stawiamy, to stworzenie dzieciom warunków do rozwoju, jak najbardziej zbliżonych do tych w rodzinnym domu. Dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę wychowawców. Wykwalifikowana kadra dba o ich rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny.
Podopieczni przebywają w placówkach socjalizacyjnych do momentu powrotu do rodziny biologicznej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub też do czasu ich usamodzielnienia się. Wspieramy swoich wychowanków po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Nasi specjaliści pozostają z nimi w stałym kontakcie. Do czasu, kiedy kontynuują naukę – za zgodą Dyrektora – mogą pozostać w placówce.

Na terenie zarządzanym przez PCUS powstało również Mieszkanie Chronione, które jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością lokalną. Nadzór nad Mieszkaniem Chronionym sprawowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby przebywające w Mieszkaniu w codziennym funkcjonowaniu.

Powiat Wrocławski z myślą o międzypokoleniowej integracji swoich mieszkańców, postanowił również o utworzeniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością, a także Powiatowego Klubu Seniora. W 2019 r.  Powiat Wrocławski realizował na terenie Kątów Wrocławskich projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”, który został dofinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Efektem tych działań jest generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Socjalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. W ramach realizowanego projektu wybudowano także nowe boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, zagospodarowano teren poprzez wybudowanie wiaty z grillem na zajęcia integracyjne, placu rekreacyjnego tzw. „siłowni” oraz urządzono tereny zielone wraz z małą architekturą w postaci ścieżek i ogrodzenia. Dzięki dofinansowaniu placówki mogły wymienić również wyposażenie kuchni i łazienek, kupić nowe meble, urządzenia AGD. Powstała również sala socjoterapeutyczna oraz nowocześnie wyposażona sala komputerowa.

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

RYS HISTORYCZNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Historia tego miejsca sięga roku 1855, kiedy to proboszcz Kostomłotów ks. Dürre sfinansował powstanie sierocińca. Prowadziły go siostry zakonne. Opieka, nauka i wychowanie odbywały się w duchu katolickim. Przytułek oferował miejsca dla 12 sierot. W latach 1871-1878 w Cesarstwie Niemieckim miała miejsce „walka kulturowa” (kulturkampf). Rząd Ottona von Bismarcka postanowił ograniczyć wpływy kościoła, co w efekcie doprowadziło do likwidacji tutejszej placówki.

Działalność Niemieckiego Związku Kombatantów doprowadziła w latach 1892/1893 do ponownego utworzenia tutaj domu dziecka. Wtedy to wybudowane zostały kolejne budynki, co umożliwiło przyjęcie do sierocińca 60 dzieci z terenu wschodnich landów Niemiec. Pieniądze na utrzymanie przytułka zbierane były przez Związek w różnorodny sposób, m.in. dzięki rozpowszechnianiu idei budowy sierocińców na kartkach pocztowych. Nadzór nad prowadzeniem ośrodka sprawowało kuratorium oraz kącki proboszcz. Uroczystość otwarcia miała miejsce w lipcu 1893 r. Placówkę swym honorowym patronatem objęła cesarzowa niemiecka, królowa Prus Augusta Wiktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Jej fundacja dbała o kącki sierociniec jeszcze po I wojnie światowej. Wtedy też z uwagi na specyfikę czasów powojennych i panujący kryzys gospodarczy, przyjmowano do placówki nie tylko sieroty, ale również dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych czy niepełnych. Każde z nich mogło tu liczyć na odpowiednie wyżywienie, utrzymanie i opiekę. Zapewniano również możliwość dobrego wykształcenia. Młodsi podopieczni mieli zapewnioną szkołę na terenie placówki, starsi uczęszczali do miejscowego gimnazjum.

W 1931 r. kącki sierociniec został ponownie rozbudowany. Po modernizacji znalazło się w nim miejsce dla 124 wychowanków. Zadbano również o duży ogród warzywny i owocowy sad.
Po dojściu do władzy nazistów w 1933 r. zreformowano związek kombatantów i ośrodek utracił wtedy całkowicie swój katolicki charakter. Podopiecznych zaczęto wychowywać w duchu ideologii socjalizmu narodowego, wychowankowie musieli należeć do niemieckich związków młodzieżowych. Sierociniec prowadzony był przy pomocy nauczycieli i wychowawców. Major D. von Garnier przejął funkcję dyrektora i wraz z małżonką kierował domem dziecka, aż do czasu jego ewakuacji w roku 1945. Przez ten czas bardzo dużą wagę przywiązywano do rozwoju tężyzny i sprawności fizycznej. Pobliską stodołę przekształcono w salę gimnastyczną, a na terenie placówki wybudowano basen. Poza wychowaniem sportowym już od najmłodszych lat dbano o rozwój umiejętności niezbędnych w codziennym życiu oraz przy pracach gospodarskich i hodowli zwierząt. Funkcjonowała tu stajnia oraz kurniki. Dzięki temu w znacznej części sierociniec był samowystarczalny. Już wtedy dużą troskę przywiązywano do usamodzielnienia podopiecznych i przygotowania ich do dorosłego życia. Chłopców przyuczano do potrzebnych na rynku zawodów, a dziewczęta kierowano do seminarium gospodarstwa domowego. Pomagano im również w znalezieniu pracy oraz miejsca zamieszkania. Według źródeł historycznych kącki sierociniec był placówką wzorcową i największą w okolicy. Pod koniec II wojny światowej, a także krótko po niej, w opuszczonym przytułku zorganizowano szpital. Później znajdujące się tutaj obiekty powróciły do swojej pierwotnej funkcji, którą w większości pełnią po dzień dzisiejszy.

Do końca 2017 r. funkcjonował tu Dom Dziecka im. św. Mikołaja prowadzony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.  Zapewnionych było łącznie 56 miejsc w 4 Placówkach – Typu Interwencyjnego, Specjalistyczno-Terapeutycznego oraz dwóch Socjalizacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie spadła liczba dzieci kierowanych do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od roku 2018 na mocy porozumienia z Caritasem władze powiatu utworzyły w tym miejscu Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

Instytucjonalną opiekę nad dziećmi i młodzieżą z Powiatu Wrocławskiego zapewniają trzy Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, przygotowane na przyjęcie łącznie 35 dzieci.  Uruchomione zostało również Mieszkanie Chronione dla maksymalnie 5 dorosłych wychowanków. W skład Centrum wszedł również Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Klub Seniora. Każda z tych form oferuje pomoc dla 30 podopiecznych. Pozyskane m.in. z Unii Europejskiej fundusze, umożliwiły gruntowny remont i modernizację tych zniszczonych, ale atrakcyjnych architektonicznie i mających ogromną historię obiektów.


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/554-o-nas