Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich

Domyślna grafika

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich

Jest placówką całodobową, przeznaczoną dla dzieci okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Sprawujemy doraźną pieczę w czasie trwania sytuacji kryzysowej. Dzieci przyjmowane są w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia im opieki – na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, samego dziecka lub osoby trzeciej, w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, zaspokajając przy tym ich niezbędne potrzeby (emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, materialne oraz społeczne), umożliwiamy także kontynuację nauki na odpowiednim poziomie kształcenia. Nasi podopieczni objęci są działaniami terapeutycznymi, zapewniamy im również korzystanie z przysługujących im świadczeń.

Mając na celu powrót dziecka do rodziny, realizujemy plan pomocy dziecku, stworzony na podstawie obserwacji i diagnozy pracowników placówki oraz specjalistów PCUS (pedagoga i psychologa). Staramy się zapewnić kontakt między dzieckiem a rodzicami
oraz innymi osobami bliskimi. Angażujemy rodziców w proces zmierzający do poprawy ich sytuacji, oferując im pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów.

W naszej Placówce przebywać może maksymalnie siedmioro dzieci, które ukończyły 10 r. ż. Dzieci młodsze są u nas umieszczane jedynie w przypadkach przebywania u nas ich starszego rodzeństwa. Okres pobytu nie jest dłuższy niż trzy miesiące. Wyjątkiem może być przedłużające się postępowanie sądowe, mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. W takich przypadkach pobyt może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.

Kontakt:

ul. 1 Maja 43E 55-080, Kąty Wrocławskie

tel./fax 71 316 66 42, 661 666 674
e-mail: sekretariat@pcus.pl

NIP: 896 157 28 59
REGON: 368912397

KOORDYNATOR

Irena Lewandowska

e-mail: ilewandowska@pcus.pl


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/placowki/556-placowka-opiekunczo-wychowawcza-typu-interwencyjnego-w-katach-wroclawskich