Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Domyślna grafika

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Placówka posiada 14 miejsc i zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom w starszym wieku szkolnym. Wychowankowie są kierowani do placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wrocławiu.

Praca z podopiecznymi realizowana jest wg Indywidualnych Planów Pomocy Dziecku przygotowanych przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów PCUS oraz asystentów rodziny. Są one dostosowane do aktualnych potrzeb i bieżącej sytuacji każdego wychowanka.

Odpowiednio wykwalifikowana kadra prowadzi z wychowankami zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizacyjne oraz terapeutyczne. Staramy się jak najlepiej zrekompensować brak wychowania w środowisku rodzinnym.

Biorąc pod uwagę wiek wychowanków najważniejszą misją jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego, dorosłego życia po opuszczeniu Placówki. W związku z tym, zwracamy szczególną uwagę na wpojenie właściwych wzorców i norm społecznych, wzbudzenie świadomej odpowiedzialności za swoje czyny, budowanie sieci wsparcia społecznego, naukę efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także nabycie odpowiednich umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków, gospodarowania pieniędzmi czy wykonywania prac porządkowych, co w znacznym stopniu wspomaga i usprawnia proces usamodzielnienia się.

Kontakt:

ul. 1 Maja 43A 55-080, Kąty Wrocławskie

tel./fax 71 316 66 42, 661 666 647
e-mail: sekretariat@pcus.pl

NIP: 896 157 28 88
REGON: 368912345

KOORDYNATOR

Łukasz Szynkler
e-mail: lszynkler@pcus.pl


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/placowki/558-placowka-opiekunczo-wychowawcza-typu-socjalizacyjnego-nr-2-w-katach