Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

Domyślna grafika

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Powiat Wrocławski realizuje projekt pn. ,,Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF.

Celem projektu jest dostosowanie budynków d. Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich  do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami. Od  dnia 1 stycznia 2018 r.  na mocy Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego rozpoczęły swoją działalność dwie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze typu Socjalizacyjnego oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego, dla których wspólną obsługę administracyjną, finansową oraz organizacyjną pełni Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3,3 mln zł, kwota dofinansowania to ponad 2,6 mln zł. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja polega na przebudowie, remoncie i wyposażeniu dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Kątach Wrocławskich (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1 i nr 2). Jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków bytowych i opiekuńczych wychowanków oraz do zwiększenia dostępu i poprawy jakości świadczonych usług społecznych, w tym zwiększenia integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dzięki inwestycji powstanie również infrastruktura na potrzeby funkcjonowania tych placówek. Ponadto budynki zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa  podjazdu dla osób niepełnosprawnych).

Zakres realizowanych prac poprzez zapewnienie lepszych warunków bytowych, przyczyni się do podniesienia standardów wychowania, indywidualnego rozwoju i nauki wychowanków oraz zapewni im bezpieczne i przyjazne otoczenie.

WARTOŚĆ:

ok. 3,3 mln zł

DATA ZAKOŃCZENIA:

2018-12-01

DATA PODPISANIA:

2016-06-25


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/projekty/560-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-poprzez-przebudowe-remont-i