Na terenie Powiatu Wrocławskiego, prowadzone są również inne projekty, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego.

Domyślna grafika

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.

Od dnia 1 stycznia 2018 r., Powiat Wrocławski realizuje projekt pn. „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, na realizację którego  otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie 1.513.166,40 zł i wkład własny 84.000 zł.

Adresatami projektu jest  330 osób, w tym: rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka wraz z dziećmi biologicznymi, małoletni umieszczeni w pieczy zastępczej – rodzinnej
i instytucjonalnej, usamodzielnieni wychowankowie oraz osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia a także kandydaci na rodziców zastępczych. Dedykowane wsparcie  dotyczy szkoleń, w tym w ramach superwizji, doradztwo, poradnictwo. W ramach tego projektu istnieje możliwość rozszerzenia form wsparcia oraz podjęcia dodatkowych działań związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

WARTOŚĆ:

1.513.166,40 zł

DATA ZAKOŃCZENIA:

2020-12-31

DATA PODPISANIA:

2018-01-01


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/projekty/561-na-terenie-powiatu-wroclawskiego-prowadzone-sa-rowniez-inne-projekty