Na terenie Powiatu Wrocławskiego, prowadzone są również inne projekty, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego.

Domyślna grafika

9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Od dnia 1 września 2017 r. Powiat Wrocławski realizuje projekt konkursowy „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie 699.286,26 zł i wkład własny 123.490,00 zł. Realizacja projektu potrwa do dnia 30 czerwca 2019 r.

Projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących Powiat Wrocławski, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w tym 31 osób niepełnosprawnych i 29 wychowanków pieczy zastępczej. Głównym celem projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej oraz opuszczających pieczę poprzez integrację społeczną uczestników projektu, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wypełnianie ról społecznych przy zastosowaniu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

WARTOŚĆ:

822.776,26 zł

DATA ZAKOŃCZENIA:

2019-06-30

DATA PODPISANIA:

2017-09-01


Source URL: https://www.pcus.pl/strona/projekty/562-na-terenie-powiatu-wroclawskiego-prowadzone-sa-rowniez-inne-projekty